Szkolenia dla nauczycieli

Warsztaty

 

 • 1. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej część I

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 3 roku do 9 roku życia w zakresie następującej tematyki : przyczyny trudności w uczeniu się matematyki , poznania schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej , rytmów i rytmicznej organizacji czasu oraz liczenia )

 • 2. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej część II

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 3 roku do 9 roku życia w zakresie następującej tematyki : klasyfikacji , mierzenia a więc stałości długości , pojemności , ciężaru, czasu, intuicji geometrycznych oraz układania i rozwiązywania zadań z treścią )

 • 3. Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z pięcioma nowymi metodykami wspomagającymi zdolność do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania. Pierwsza metodyka dotyczy zapamiętywania ludzi,druga zapamiętywania wierszy i piosenek, trzecia zapamiętywania szeregów nie tylko liczbowych, czwarta uważnego patrzenia i organizowania pola spostrzeżeniowego w sposób naturalny a piąta uważnego słuchania i wyłuskiwanych ważnych informacji )

 • 4. Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodami ustalania umiejętności matematycznych w zakresie : liczenia, rachowania, rozumienia pojęcia liczby naturalnej,rozumienia sensu mierzenia i klasyfikowania a także z interpretowaniem wyników na użytek wspomagania rozwoju i edukacji matematycznej dzieci )

 • 5. Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uzdolnień matematycznych dzieci w przedszkolu

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z rozpoznawaniem uzdolnień matematycznych u starszych przedszkolaków i małych uczniów: we wszystkich zakresach matematycznego kształcenia. Procedury, metody, interpretacje i wnioski pedagogiczne )

 • 6. Konstruowanie gier nie tylko matematycznych przez dzieci

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką wprowadzania dzieci od 5 do 9 roku życia w sztukę konstruowania gier : ściganek, opowiadań i matematycznych ukierunkowanych na wspomaganie sprawności rachunkowych i przydatnych do kształtowania pojęcia liczby naturalnej )

 • 7. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej rozwijających się

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z programem intensywnego wspomagania rozwoju dzieci we wszystkich obszarach edukacji a także o sposobach wczesnego przygotowania dzieci do przedszkola )

Rady Pedagogiczne

 • 1. Ważniejsze wskazówki organizacyjne i metodyczne w realizacji podstawy programowej

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z formami wspomagania rozwoju , wychowania i kształcenia we wszystkich obszarach podstawy programowej )

 • 2. Ważniejsze wskazówki organizacyjne i metodyczne w realizacji z edukacji matematycznej dzieci

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze skutecznym wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną poprzez: honorowanie różnic indywidualnych, respektowanie porządku rozwojowego, przestrzeganie zasady stopniowania trudności, właściwą postawę nauczyciela itp.)

 • 3. Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze współczesnymi koncepcjami i metodami badania gotowości szkolnej dzieci , prowadzeniem i dokumentowaniem obserwacji pedagogicznych , wypełnianiem Informacji o gotowości szkolnej a także konstruowaniem indywidualnych programów korzystnie dopasowanych do możliwości umysłowych dzieci )

 • 4. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej czyli jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi ustaleniami dotyczącymi gotowości szkolnej, eksperymentami diagnostycznymi w zakresie czynności samoobsługowych, sprawności ruchowej, podczas zabawy tematycznej i realizowania zadań przez dzieci. Omówienie organizacji i przebiegu zajęć, obserwacja i ocena aktywności dziecka oraz notowanie wyników na zbiorczych arkuszach diagnostycznych )

 • 5. O planowaniu pracy wychowawczo – dydaktycznej i zapisach w dzienniku

( celem szkolenia jest zaproponowanie nauczycielom przejrzystego sposobu planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej i czytelnego zapisu swojej działalności z dziećmi w dzienniku )

 • 6. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobem badania sprawności ruchowej dzieci. Ustalanie celów diagnostycznych i edukacyjne, organizacja i przebieg zajęć. Notowanie wyników obserwacji, interpretacja wyników i formułowanie działań naprawczych w zakresie wspomagania rozwoju sprawności ruchowej dzieci )

 • 7. Jak świadomie wychowywać i uczyć dwulatki i trzylatki

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z różnymi sposobami wspierania maluchów w rozwoju umysłowym poprzez: zabawę będącą procesem intensywnego uczenia się, kształtowanie czynności samoobsługowych , zaspakajanie potrzeby ruchu, przyzwyczajanie do skupiania uwagi itp. a także o problemach adaptacyjnych )

 • 8. Praca z uczniem 6 letnim

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami dziecka 6 letniego w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego, uwagi i zapamiętywania a także mowy i myślenia. O hartowaniu emocjonalnym dziecka poprzez rozliczanie z nałożonych na dziecko obowiązków ,a także poprzez gry planszowe i nie tylko )

 • 9. O metodzie Ilustrowane opowiadania

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodą opracowaną dla potrzeb wspomagania rozwoju umysłowego dzieci od 2 roku życia do 7 a nawet 8 roku życia. Stosowanie tej metody wspomaga dzieci w zdolności do skupiania uwagi, w wydobywaniu sensu opowiadania przy jednoczesnym tworzeniu wizualizacji a także przyczynia się do intensywnego wspomagania rozwoju mowy i myślenia )

 • 10. Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci

( Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców i nauczycielek – może być pomocne w prowadzeniu rozmów z rodzicami młodszych przedszkolaków. Odpowiada na pytania : Jak radzić sobie z negacją i buntem u małych dzieci, histerią i atakami złości, brakiem uprzejmości, marudzeniem itd. )

 • 11. Dziecko w świecie liczb

( Podczas szkolenia nauczyciele młodszych i starszych przedszkolaków zapoznają się z zabawami, grami i sytuacjami zadaniowymi pomagającymi dzieciom  w opanowaniu umiejętności liczenia w szerokim zakresie )

 • 12. Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania i przygotowanie do nauki pisania

( celem szkolenia jest przekazanie doświadczeń ułatwiających elementarną naukę czytania według wybranej metody analityczno – syntetycznej oraz zapoznanie z rozwiązaniami metodycznymi przygotowującymi do nauki pisania )

 • 13. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy i kształtowanie kultury językowej

( Na szkoleniu omawiane będą rozwiązania metodyczne z zakresu rozwijania wymowy dzieci , kształtowania umiejętności słuchania, doskonalenia słuchu fonematycznego i wdrażania do pamięciowego opanowania wierszy na pamięć )

 • 14. Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci

( Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami  na temat kształtowania zdolności do obdarzania uwagą innych, zgodnego współdziałania w zespole oraz rozwijania postaw prospołecznych.)

 • 15. Jak nauczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z porażkami, czyli o hartowaniu emocjonalnym

( celem szkolenia jest zapoznanie ze sposobami podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci w domu i w przedszkolu )

 • 16. Metody pracy w przedszkolu

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami realizacji treści programowych z mowy ojczystej, edukacji matematycznej, wychowania plastyczno – technicznego i sprawności ruchowej )

 • 17. O diagnozie przedszkolaka i prowadzeniu obserwacji pedagogicznych

( celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z :
– propozycją przykładowego arkusza diagnostycznego
– sposobami przeprowadzania diagnozy przedszkolaka w różnych obszarach edukacji
– prowadzeniem obserwacji pedagogicznych dzieci i sposobami ich notowania )

Zebrania z rodzicami

 • O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyjnego

( Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Zawiera wiele cennych rad i wskazówek dzięki którym debiut w przedszkolu wcale nie musi być trudny )